Finances and budgeting, businessman stacking coins

Co to jest PPK?

Firmy Prawo

PPK za tym skrótem kryje się nazwa nowego programu do odkładania na przyszłą emeryturę.

Pracownicze Programy Kapitałowe

Opracowany przez rząd program, który według założeń ma być pierwszym prywatnym i nieobowiązkowym systemem oszczędzania długoterminowego. Każda osoba pracująca może przystąpić do tego programu całkowicie dobrowolnie, wyrażając zgodę na comiesięczne potrącanie z należnego wynagrodzenia określonej kwoty pieniężnej. Drugą część składki odprowadzał będzie pracodawca.

Wysokość składki.

Pracownik w ramach PPK odprowadzał będzie 2% ze swojego wynagrodzenia liczone od podstawy obliczanych świadczeń na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pracodawca zobowiązany będzie do dokonywania wpłaty w wysokości 1, 5% obliczanej od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Każdy pracownik będzie mógł zadeklarować wyższą kwotę do odprowadzenia, nie może ona jednak przekraczać łącznie 4% podstawy.
Podobną możliwość będzie miał także pracodawca, łączna kwota jego wpłat nie może być wyższa od 4% liczonej od podstawy.

Budżet państwa zobowiązał się do wnoszenia opłaty powitalnej i corocznej jednorazowej kwoty, przekazywanej bezpośrednio na konto pracownika:

  • wpłata powitalna 250 zł
  • coroczna wpłata 240 zł

Kto będzie obsługiwał PPK?

Instytucją obsługującą wpłaty będą mogły być Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – TFI, które posiadają zgody i zezwolenia na działanie na terenie Polski. Dodatkowym zabezpieczeniem jest wymaganie od TFI:

  • co najmniej 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi
  • co najmniej 10 000 000 zł kapitału zakładowego
  • zarządzanie minimum 4 różnymi funduszami lub subfunduszami inwestycyjnymi

Kto i kiedy będzie zobowiązany do przystąpienia do PPK?

Ustawodawca wprowadził stopniowanie, zależne od wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwach, ustalając następujący harmonogram:

  • od 01. 01. 2019 dla zatrudniających powyżej 250 osób
  • od 01. 01. 2020 dla zatrudniających od 50 do 249 osób
  • od 01. 07. 2020 dla zatrudniających od 20 do 49 osób
  • od 01. 01. 2021 pozostali pracodawcy.

Dziedziczenie i wypisanie się z PPK.

Każdy z pracowników w dowolnym momencie będzie mógł podjąć zgromadzone środki, występując z programu.
Powrót do programu jest też możliwy.
Zgromadzone środki w PPK w przypadku śmierci pracownika podlegają dziedziczeniu.